Splošni pogoji izposoje koles WineBike

Prenos splošnih pogojev izposoje koles v PDF formatu.

1. člen
Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo pogoje izposoje opreme ter obveznosti najemodajalca in najemnika. Ti pogoji zavezujejo najemodajalca in najemnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

Kolesa WineBike


2. člen
V teh pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

• Najemodajalec po tej pogodbi je lastnik predmeta MASK storitve in turizem, Peter Golob s.p. Plintovec 8e, 2201 Zgornja Kungota, ki ga zastopa direktor Peter Golob;
• Najemnik po tej pogodbi je oseba, ki vzame v skladu s to pogodbo dogovorjen predmet v najem in predloži osebne podatke (priimek in ime, naslov, vrsta in številka osebnega dokumenta, tel. številka);
• Reverz je seznam v katerega se vpiše najeta oprema z vpisom določljivih identifikacijskih podatkov in znakov, delovanje, morebitne poškodbe in pomanjkljivosti prevzete opreme, ura prevzema ter predviden čas vrnitve, opombe, podatki o najemniku in podpis najemnika;
• Najemna izpostava je mesto, kjer se sklene pogodbeno razmerje za najem opreme in točka, kjer se oprema preda in vrne. Nahaja se na naslovu podjetja, Plintovec 8e, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija; 46°38'17.8"N 15°37'04.4"E
• Zunanja lokacija je kraj, kamor najemodajalec dostavi ali prevzame opremo po dogovoru z najemnikom;
• Spletna stran je dostopna na spletnem naslovu http://www.winebike.si;

3. člen
Pogoji najema so objavljeni na spletni strani http://www.winebike.si in so sestavni del najemniškega razmerja med najemodajalcem in vsakokratnim najemnikom. Najemodajalec si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh. S podpisom reverza se smatra, da je najemnik seznanjen s pogoji najema (objavljenimi na spletni strani http://www.winebike.si) in s tem vstopa v pogodbeno razmerje.

4. člen
Izposojo opreme pri podjetju MASK storitve in turizem, Peter Golob s.p., urejajo predmetni splošni pogoji najema, uradni cenik MASK storitve in turizem, Peter Golob s.p. in pravilno izpolnjen ter podpisan reverz.

5. člen
Pogodbeno razmerje je sklenjeno, ko najemodajalec izpolni reverz, najemnik poravna najemnino in podpiše reverz.
Najemnik se zavezuje, da bo ob sklenitvi najemnega razmerja podal resnične osebne podatke.
Najemnik pred prevzemom najete opreme predloži osebni dokument z osebnimi podatki (priimek in ime, naslov, vrsta in številka osebnega dokumenta, tel. številka). Z dovoljenjem lastnika se lahko tudi fotokopira ali fotografira. Podatki oz. kopija se hranijo izključno v namen ohranjanja identifikacije najemnika tekom trajanja najema in se v primeru vrnitve vse izposojene opreme v stanju, kot je bila dana v izposojo tudi uničijo.

6. člen
MASK storitve in turizem, Peter Golob s.p. (kot upravljalec osebnih podatkov) bo ime, priimek, naslov, telefonsko številko, ter tip in številko osebnega dokumenta (v nadaljevanju podatki), ki se navedejo na reverzu ali računu in so potrebni za izvajanje najemnega razmerja obdeloval le s tem namenom. Podatki najemojemalca se v podjetju hranijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR Uredba EU št. 2016/679). Podatki se bodo uporabljali ali razkrili le za namene, zaradi katerih so bili s privoljenjem pridobljeni oz. se predajo na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije. V času obdelave podatkov ima stranka pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter do popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež podjetja ali preko elektronske pošte. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja najemne pogodbe, bo podjetje hranilo 6 let od zaključka najema oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

7. člen
Za uporabo predmeta se za dogovorjeno obdobje najema, najemnik zaveže plačati najemodajalcu najemnino v višini, ki je objavljena v ceniku na spletni strani http://www.winebike.si. Plačilo se lahko izvede z gotovino ob najemu ali s predhodnim bančnim nakazilom na račun podjetja SI56 6100 0002 4531 550 odprt pri Delavska hranilnica d.d. BIC banke HDELSI22 z navedbo: najem in priimek najemnika. Ob prevzemu opreme je potrebno predložiti bančno potrdilo o plačilu. V kolikor ni drugače dogovorjeno je najemno dnevno obdobje od 09:00 ure in se konča uro po sončnem zahodu. Večdnevni najem traja od predvidenega prvega dne od 09:00 ure do zadnjega dne do 19:00 ure. V kolikor v splošnih pogojih ni določeno drugače, dogovorjena najemnina ne vključuje stroškov potrebnih za običajno rabo predmeta najema (npr.: porabljene električne energije itd.) Te stroške, ki nastanejo v času najemnega razmerja in vse do vračila predmeta najemodajalcu, krije najemnik. Najemodajalec se zavezuje, da bo baterija ob pričetku najema električnega kolesa napolnjena. Za dostavo in prevzem opreme na zunanji lokaciji se poravna kilometrina, ki je določena v ceniku in objavljena na spletni strani. Najemnik se strinja, da v začetku najemnega obdobja najemodajalcu v kolikor ta zahteva, založi v gotovini varščino v višini 100€. Varščina bo v celoti vrnjena, če bo najemnik vrnil predmet najemodajalcu v takšnem stanju, kot ga je prejel.
Za potrditev rezervacije se mora plačati celoten znesek najemnine. V primeru odpovedi rezervacije vsaj štiri dni pred datumom pričetka najema bo znesek vrnjen v celoti z odštetimi bančnimi stroški pošiljanja. V primeru odpovedi v zadnjih treh dneh se zadrži celotni znesek.

8. člen

Najemnik se zavezuje, da bo z najetim predmetom ravnal kot dober gospodar, ga nadzoroval in zanj skrbel. V primeru poškodb s strani najemnika ali tretjih oseb, ki nastanejo v času najema predmeta, vse do njegovega vračila najemodajalcu, odgovarja najemnik. Odgovarja pa največ do višine tržne vrednosti predmeta. Najemnik ne sme brez pisnega soglasja najemodajalca oddati ali posoditi predmet te pogodbe v podnajem.
Najemnik se zavezuje, da ne bo uporabljal predmeta za kakršnekoli nezakonite namene in brez posebnega pisnega soglasja najemodajalca ne bo uporabljal predmeta v nasprotju z njegovo običajno oziroma posebej dogovorjeno rabo. V primeru, da najemnik krši določila splošnih pogojev, lahko najemodajalec v skladu s temi pogoji enostransko prekine pogodbeno razmerje brez vračila plačane najemnine.

9. člen
V primeru, da najemnik vrne predmet po zaključku najemnega razmerja najemodajalcu v slabšem stanju, kot je bil predmet v trenutku njegove izročitve najemniku, in poslabšanje izvira iz okoliščin, ki presegajo običajno rabo predmeta (npr. zaradi neprimerne uporabe ali vzdrževanja, ki presega škodo, ki bi lahko nastala kot rezultat običajne uporabe ali če predmet potrebuje posebno čiščenje ali nego), se najemnik zavezuje povrniti najemodajalcu nastalo škodo v višini zmanjšanja vrednosti predmeta ter mu povrniti stroške čiščenja oziroma popravila s strani strokovnjaka za to področje. Pri najemu koles se kot upoštevajoča dopustna obraba šteje pričakovana umazanija na kolesu.
V primeru, da najemnik po izteku najemnega razmerja, kot je dogovorjeno, ne vrne predmeta najemodajalcu, se stranki dogovorita, da lahko najemodajalec namesto vračila predmeta zahteva plačilo odškodnine v višini vrednosti oddanega predmeta v najem, v vsakem primeru pa tudi zahteva povračilo vse škode, ki mu je nastala zaradi nezmožnosti uporabe predmeta najema v obdobju po izteku dogovorjenega najemnega razmerja. Povračila slednje pa ne more zahtevati, če namesto tega zahteva vračilo odškodnine zaradi zamude z vračilom po četrtem odstavku tega člena. V primeru, da najemnik ne vrne opreme do dogovorjene ure, in to vrne naslednji dan se obračuna pogodbena kazen plačilo celodnevne najemnine za vsak dan zamude. Najemnik lahko v primeru okvare kolesa, kolo zamenja z drugim, do časa izteka najema. Taka zamenjava kolesa ali opreme se izvede glede na dano razpoložljivost koles in opreme pri najemodajalcu, ne glede na to, ali ima nadomestno kolo oz. oprema različne lastnosti od zamenjane. V kolikor najemodajalec nima na razpolago nobenega nadomestnega kolesa (opreme) ni dolžan vračati denarja najemniku, če je do izteka najema kolesa (opreme) manj kot 2 uri najema. V nasprotnem primeru mu vrne s časom najema sorazmerni delež najemnine. Najemodajalec upošteva pravila, navedena v tej točki, v kolikor kolo ali oprema ni poškodovana zaradi malomarnega ali namernega ravnanja najemnika. Kot nedovoljena okvara se smatra tudi izpraznitev baterije v nesorazmerju s prevoženimi kilometri. Servisno posredovanje med najemom ni vključeno v ceno.
Najemodajalec lahko vzame oziroma delno zadrži varščino tudi do popolne odprave nastale škode na predmetu najema oziroma do vračila predmeta v stanju, v kakršnem je bil najemojemalcu izročen ob sklenitvi najemnega razmerja. Ob vrnitvi poškodovane opreme se sestavi zapisnik v katerem se zapiše stanje vrnjenih stvari. V kolikor najemnik ne želi podpisati zapisnika, oziroma ne soglaša z ugotovitvami najemodajalca, ima slednji pravico, da ravna skladno z določili teh splošnih pogojev, zlasti tistih, ki se nanašajo na plačilo odškodnine in varščine.
V primeru, da varščina ne zadošča za popravilo ali nadomestilo opreme je najemnik dolžan v celoti povrniti škodo, ki je nastala najemodajalcu. V primeru, da najemnik v razumljivem roku po poteku najema ne vrne opreme se smatra, da si je najemnik opremo protipravno prisvojil. V tem primeru najemodajalec obvesti organ pregona. V primeru, da je bila izvršena kraja predmeta oziroma oprema kakorkoli poškodovana in je o tem policija naredila zapisnik mora najemnik najemodajalcu predložiti kopije teh dokumentov. V tem primeru mora najemnik najemodajalcu plačati varščino v višini tržne vrednosti predmeta. Varščina bo najemniku povrnjena le v primeru vrnitve ukradene opreme, sicer se znesek zadrži kot dogovorjena odškodnina. V primeru poškodb oz. povzročene škode na kolesu zaradi neprimerne uporabe, v primeru servisnega posredovanja ter izgube kolesarske opreme velja sledeči cenik:
- Izguba kolesarske opreme (torbica, čelada, ključavnica, ključ ključavnice, luč) = 10,00 EUR
- Izguba ključa kolesa ali adapterja za polnjenje baterije = 30,00 EUR
- Izguba baterije kolesa = 400€
Servisno posredovanje na določeni lokaciji = 1,50 EUR/km
Cenik v primeru povzročene škode:
- zavorno prestavna ročka z napeljavo 40 €
- veriga 20 €
- namerna poškodba plašča 25 €
- poškodba zadnjega menjalnika 35 €
- poškodba prednjega menjalnika 15 €
- poškodba pedala 15 €
- poškodba prednjega kolesa 30 €
- poškodba zadnjega kolesa 30 €
Cene vključujejo menjavo poškodovanih delov. Vse cene so brez DDV, saj nismo davčni zavezanec po 1. odst. 94. člena ZDDV-1.

10. člen
Najemnik zagotavlja, da ima potrebno znanje, dovoljenje, informacije in da je usposobljen za normalno uporabo predmeta te pogodbe in se vnaprej odpoveduje vsem zahtevkom zoper podjetje v zvezi z uporabo izposojene opreme. V primeru, da teh znanj, dovoljenj ali informacij nima, se zavezuje, da to pridobi pred uporabo predmeta te pogodbe. Predmet se uporablja na lastno odgovornost. Najemnik mora ob uporabi izposojenih koles upoštevati veljavne cestno prometne predpise. Ob uporabi najetega predmeta najemodajalec ne odgovarja za poškodbe udeležencev v primeru nezgode.
Najemodajalec se zavezuje, da bo pred izročitvijo stvari v uporabo najemnika obvestil o bistvenih lastnostih predmeta, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na njegovo običajno rabo ter da ima predmet lastnosti, ki so potrebne za običajno rabo predmeta.
Opremo lahko uporabljajo pod določenimi pogoji osebe od 16.leta starosti. Otroci do 14.leta lahko opremo uporabljajo ob navzočnosti polnoletne osebe, ki nase prevzame odgovornost za škodo, ki jo povzroči otrok tretji osebi ali ki doleti samega otroka.
Predstavnik najemodajalca lahko zavrne izročitev kolesa osebi (tudi otroku), za katero meni, da ne izpolnjuje pogojev, kot to predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) oziroma zaradi kateregakoli drugega utemeljenega razloga.


11. člen
Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenika prenašata izrecno pristojnost, tudi v primeru arbitražnega postopka, pritegnitve tretje osebe kot poroka ali sosporništva.
Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta najemodajalec in najemnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta najemodajalec in najemnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Mariboru.


Ti splošni pogoji najema koles pri podjetju MASK storitve in turizem, Peter Golob s.p. vstopajo v veljavo z dnem 01.09.2020.